Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кенько Г.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84313 місто Краматорськ вулиця Орджонікідзе, будинок 10
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (050) 648-28-41 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 38932276.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 набуто повноважень Генеральний директор Кенько Ганна Олександрiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних загальних зборів ПРАТ "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 7 вiд 28 квітня 2017 року
З "03" травня 2017 року продовжити термін дії контракту №1-2015/ГД/К від "30" вересня 2015 року з Генеральним директором Товариства Кенько Ганною Олександрівною (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володiє акцiями Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, генеральний директор), на строк до "30" квітня 2020 року. На посаді передуває з "01" жовтня 2015 року.