Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кенько Г.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84313 місто Краматорськ вулиця Орджонікідзе, будинок 10
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (050) 648-28-41 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 38932276.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДІНГ" - 33957191
-
99.99
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 6 від 28.04.2016, у зв'язку з ліквідацією органу управління Товариством Наглядової ради Товариства, з 28 квітня 2016 року достроково припинити повноваження: Голови Наглядової Ради Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34436105); власник 149 985 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесяти п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становитиме 99,99% статутного капiталу. Товариство обіймало посаду з 29.04.2014 р. Замість посадової особи нікого не обрано у зв`язку із ліквідацією Наглядової ради.
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" - 33957191
-
0.01
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 6 від 28.04.2016, у зв'язку з ліквідацією органу управління Товариством Наглядової ради Товариства, з 28 квітня 2016 року достроково припинити повноваження: Члена Наглядової Ради Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33957191); власник 28 (двадцять вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що становитиме 0,01% статутного капіталу. Товариство обіймало посаду з 29.04.2014 р. Замість посадової особи нікого не обрано у зв`язку із ліквідацією Наглядової ради.
28.04.2016 припинено повноваження член Наглядової Ради Ісмаілова Марина Олександрівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 6 від 28.04.2016, у зв'язку з ліквідацією органу управління Товариством Наглядової ради Товариства, з 28 квітня 2016 року достроково припинити повноваження: Члена Наглядової Ради Ісмаілової Марини Олександрівни (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає). Ісмаілова Марина Олександрівна обіймала посаду з 29.04.2014 р. Замість посадової особи нікого не обрано у зв`язку із ліквідацією Наглядової ради.