Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кенько Г.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84313 місто Краматорськ вулиця Орджонікідзе, будинок 10
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (050) 648-28-41 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 38932276.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.09.2015 звільнено Генеральний директор Кенько Ганна Олександрівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом №15 вiд 30 вересня 2015 року, вiдбулися наступнi змiни: - Звiльнено з 30 вересня 2015 року Кенько Ганну Олександрiвну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володiє акцiями Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має) з посади Генерального директора Товариства, яку остання займала за сумісництвом з 01 листопада 2014 року, за власним бажанням, згiдно зi ст. 38 Кодексу законiв про працю України, на пiдставi поданої нєю заяви.
30.09.2015 призначено Генеральний директор Кенько Ганна Олександрівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом №15 вiд 30 вересня 2015 року, вiдбулися наступнi змiни: - Призначено з 01 жовтня 2015 року Кенько Ганну Олександрiвну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володiє акцiями Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер), на посаду Генерального директора на строк до 31 жовтня 2017 року.