Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кенько Г.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83050 мiсто Донецьк вулиця Унiверситетська, будинок 48
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (062) 332-73-78 (062) 332-79-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 38932276.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.03.2015 звільнено Ревізор Рубан Оксана Володимирівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом № 4 вiд 16 березня 2015 року, вiдбулися наступнi змiни: -Звільнено Рубан Оксану Володимирівну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має) з посади Ревізора Товариства, на якій остання перебувала з "09" жовтня 2013 року.
16.03.2015 обрано Ревізор Мамонова Юлія Миколаївна - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом № 4 вiд 16 березня 2015 року, вiдбулися наступнi змiни: - Обрано Мамонову Юлію Миколаївну (осадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; посади, які обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер) з "17" березня 2015 року на посаду Ревізора Товариства. Посадову особу призначено безстроково.