Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кенько Ганна Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.11.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83050 мiсто Донецьк вулиця Унiверситетська, будинок 48
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (062) 332-73-78 (062) 332-79-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38932276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2014 звільнено Генеральний директор Крайдман Валерiя Євгенiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом №9 вiд 31.10.2014 року, вiдбулися наступнi змiни:
- Звiльнено Крайдман Валерiю Євгенiвну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володiє акцiями Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на посадi перебувала з "08" березня 2014 року) з посади Генерального директора Товариства "31" жовтня 2014 р., за власним бажанням, згiдно зi ст. 38 Кодексу законiв про працю України, на пiдставi поданої нєю заяви.
31.10.2014 призначено Генеральний директор Кенько Ганна Олександрiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом №9 вiд 31.10.2014 року, вiдбулися наступнi змiни:
- Призначено Кенько Ганну Олександрiвну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володiє акцiями Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер), на посаду Генерального директора з "01" листопада 2014 року, на строк до "31" жовтня 2017 року.