Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Крайдман В. Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83050 місто Донецьк вулиця Університетська, будинок 48
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (062) 332-73-78 332-79-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38932276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДІНГ" - 34436105
-
99.99
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 3 від 28.04.2014, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: Достроково припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства з 28 квітня 2014 року: - Голови Наглядової Ради Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34436105); власник 149 985 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесяти п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становитиме 99,99% статутного капiталу. Товариство займало посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 09.10.2013 р.
28.04.2014 обрано Голова Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДІНГ" - 34436105
-
99.99
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 3 від 28.04.2014, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: Обрано з 29 квітня 2014 року: - Головою Наглядової Ради Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34436105, місцезнаходження юридичної особи: 83015, Донецька область, місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, будинок 102); власник 149 985 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесяти п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становитиме 99,99% статутного капiталу. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДІНГ" обране на посаду Голови Наглядової ради Товариства терміном до 27 квітня 2017 року.
28.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" - 33957191
-
0.01
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 3 від 28.04.2014, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: Достроково припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства з 28 квітня 2014 року: - Члена Наглядової Ради Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33957191); власник 28 (двадцять вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що становитиме 0,01% статутного капiталу. Товариство займало посаду члена Наглядової Ради Товариства з 09.10.2013 р.
28.04.2014 обрано Член Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" - 33957191
-
0.01
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 3 від 28.04.2014, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: Обрано з 29 квітня 2014 року: - Членом Наглядової Ради Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33957191); власник 28 (двадцять вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що становитиме 0,01% статутного капiталу. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" обране на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном до 27 квітня 2017 року.
28.04.2014 обрано Член Наглядової Ради Казімірова Олена Олександрівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 3 від 28.04.2014, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: Обрано з 29 квітня 2014 року: - Членом Наглядової Ради - Ісмаілову Марину Олександрівну (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади які обіймала протягом останніх п'яти років - провідний юрист, директор департаменту юридичного, начальник юридичного відділу, директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає). Ісмаілова Марина Олександрівна обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном до 27 квітня 2017 року.
28.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової Ради Ісмаілова Марина Олександрівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене Протоколом № 3 від 28.04.2014, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: Достроково припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства з 28 квітня 2014 року: - Члена Наглядової Ради Товариства Казімірову Олену Олександрівну (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; на посаді члена Наглядової ради Товариства перебувала з 09.10.2013 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає).