Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Крайдман В. Є.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83050 місто Донецьк вулиця Університетська, будинок 48
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (062) 332-73-78 332-79-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://38932276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.03.2014 звільнено Генеральний директор Козлітін Денис Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом №6 вiд 07.03.2014 року, відбулися наступні зміни: - Звільнено Козлітіна Дениса Олександровича (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володіє акціями Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебував з "10" жовтня 2013 року) з посади Генерального директора Товариства "07" березня 2014 р., за власним бажанням, згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України, на підставі поданої ним заяви.
07.03.2014 призначено Генеральний директор Крайдман Валерія Євгенівна - -
-
0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", що оформлене протоколом №6 вiд 07.03.2014 року, відбулися наступні зміни: - Призначено Крайдман Валерію Євгенівну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володіє акціями Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади які обіймала протягом останніх п'яти років: юрист, юрисконсульт) на посаду Генерального директора з "08" березня 2014 року, на строк до "06" березня 2017 року.