Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кенько Г.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84313 місто Краматорськ вулиця Олекси Тихого, будинок 10, офіс 306
4. Код за ЄДРПОУ 38932276
5. Міжміський код та телефон, факс (050) 648-28-41 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 38932276.smida.gov.ua в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2018 20000 242408.9 8.25
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо розмiщення у якостi депозитних вкладiв належних Товариству грошових коштiв; гранична сукупна сума таких правочинiв не може бути бiльше 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 242 408,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 8,25.
Загальна кількість голосуючих акцій - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 280 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосiв, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосiв.
2 30.04.2018 150000 242408.9 61.88
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 242 408,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 61,88.
Загальна кількість голосуючих акцій - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 280 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосiв, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосiв.
3 30.04.2018 100000 242408.9 41.25
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо залучення Товариством грошових коштів (укладання кредитних договорів, договорів позики та інш.) та забезпечення виконання зобов'язань Товариства за такими договорами (договори застави, поруки та інш.), гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 242 408,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 41,25.
Загальна кількість голосуючих акцій - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 280 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосiв, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосiв.
4 30.04.2018 100000 242408.9 41.25
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо купівлі-продажу Товариством нерухомого майна, при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 242 408,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 41,25.
Загальна кількість голосуючих акцій - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 280 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосiв, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосiв.
5 30.04.2018 20000 242408.9 8.25
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - щодо купівлі-продажу Товариством транспортних засобів, при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 242 408,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 8,25.
Загальна кількість голосуючих акцій - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 280 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосiв, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосiв.
6 30.04.2018 100000 242408.9 41.25
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів Товариства;
Характер правочинiв - укладання будь-яких правочинів пов'язаних з купівлею-продажем Товариством корпоративних прав та цінних паперів інших суб'єктів господарських правовідносин (господарських товариств, об'єднань підприємств, інвестиційних фондів), гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 242 408,9 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 41,25.
Загальна кількість голосуючих акцій - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 280 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 280 000 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосiв, "не брали участь у голосуванні" - 0 голосів, "за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосiв.