Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 29.03.2018 15:37:59
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Юридична адреса* 84313, Донецька область, мiсто Краматорськ, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 10
Керівник* Кенько Ганна Олександрiвна - Генеральний директор. Тел: (050) 648-28-41
E-mail* kd@mako-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38932276,

місцезнаходження юридичної особи 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10)

(надалі за текстом – Товариство).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «30» квітня 2018 року о 10.30 за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 10.00 «30» квітня 2018 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 10.25 «30» квітня 2018 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: «24» квітня 2018 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів з проектами рішень:

1

Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Для здійснення підрахунку голосів і надання роз’яснень щодо порядку голосування обрати лічильну комісію в складі:

            Чиньонова Олена Станиславівна (Голова лічильної комісії).

2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Чиньонова Олена Станиславівна (Голова лічильної комісії) одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних зборах Товариства.

3. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердити наступний регламент роботи: для докладів з питань порядку денного – до 3 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 1 (однієї) години.

2

Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою загальних зборів представника ПРАТ «МАКО ХОЛДІНГ» Житніка Віктора Васильовича, а секретарем загальних зборів – Кенько Ганну Олександрівну.

3

Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4

Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік.

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5

Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6

Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.

1. Затвердити фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік та наведені в звіті фінансові результати.

7

Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

1. У зв’язку з отриманням Товариством за результатами 2017 року збитків, нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати. Отримані Товариством збитки покрити за рахунок збільшення доходів, які планується отримати протягом наступних років.

8

Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

1. Викласти Статут Товариства у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Житніку Віктору Васильовичу, як Голові загальних зборів Товариства, підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень іншим особам) зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства у встановленому законом порядку, а також здійснити всі інші необхідні дії, що виникають з такого рішення.

9

Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств.

1. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень іншим особам) протягом строку з «30» квітня 2018 року по «30» квітня 2019 року представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників (акціонерів) інших господарських товариств та/або об’єднань підприємств, учасником (акціонером) яких є Товариство, та господарських товариств та/або об’єднань підприємств, учасником (акціонером) яких Товариство стане у майбутньому, з усіма правами, які надані учаснику (акціонеру) відповідних господарських товариств та/або об’єднань підприємств законодавством України та їх установчими документами, в тому числі, але не виключно, з правом приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників (акціонерів) господарських товариств та/або об’єднань підприємств, в тому числі право приймати рішення про вихід з об’єднань підприємств, учасником яких є Товариство, в тому числі підписувати протоколи загальних зборів учасників (акціонерів) господарських товариств та/або об’єднань підприємств господарських товариств, брати участь в затвердженні нових редакцій Статутів (установчих договорів) Господарських товариств та об’єднань підприємств, підписувати Статути (установчі договори) Господарських товариств та об’єднань підприємств в новій редакції, зміни та доповнення до них, підписувати інші документи, пов’язані з діяльністю Господарських товариств та/або об’єднань підприємств.

10

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

1. Здійснити попереднє схвалення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2019 року:

         щодо розміщення у якості депозитних вкладів належних Товариству грошових коштів; гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок);

         щодо організації будівництва приміщень, квартир та/або машиномісць в «Багатоповерховій будівлі з житловими апартаментами, з вбудованими нежитловими приміщеннями та вбудовано-добудованими паркінгами до 200 машиномісць по вулиці Університетській, 48 в Ворошиловському районі міста Донецька», при цьому гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, не може перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

         щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

         щодо залученням Товариством грошових коштів (укладання кредитних договорів, договорів позики та інш.) та забезпеченням виконання зобов’язань Товариства за такими договорами (договори застави, поруки та інш.), гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

         щодо купівлі-продажу Товариством нерухомого майна, при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

         щодо купівлі-продажу Товариством транспортних засобів, при цьому гранична сукупна сума таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок);

         укладання будь-яких правочинів пов’язаних з купівлею-продажем Товариством корпоративних прав та цінних паперів інших суб’єктів господарських правовідносин (господарських товариств, об’єднань підприємств, інвестиційних фондів), гранична сукупна сума таких правочинів не може бути більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).

11

Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.

1. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень іншим особам) здійснити персональне повідомлення акціонерів Товариства про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

  • до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кенько Ганна Олександрівна; телефон для довідок: 050 864-76-55.
  • в день проведення річних загальних зборів Товариства – під час та у місці їх проведення 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кенько Ганна Олександрівна, телефон для довідок: 050 864-76-55.

6. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

7. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Кенько Ганна Олександрівна; телефон для довідок: 050 864-76-55.

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2017р.)

попередній (2016 р.)

Усього активів

242 408,9

242 432,4

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

242 406,3

242 359,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-63 848,0

-63 254,2

Власний капітал

216 152,0

216 745,8

Статутний капітал

280 000,0

280 000,0

Довгострокові зобов’язання

13,8

12,3

Поточні зобов’язання

26 243,1

25 604,4

Чистий прибуток (збиток)

-593,8

-713,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

280 000

280 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 280 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 280 000 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38932276.smida.gov.ua/

Повідомлення оприлюднене в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 61 від 29.03.2018 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

______________
(підпис)

Г.О. Кенько
(ініціали та прізвище керівника)

 

                       М. П.

29.03.2018р.
(дата)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кенько Ганна Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2018
(дата)