Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 28.03.2017 11:38:06
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Юридична адреса* 84313, Донецька область, мiсто Краматорськ, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 10
Керівник* Кенько Ганна Олександрiвна - Генеральний директор. Тел: (050) 648-28-41
E-mail* kd@mako-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38932276,

місцезнаходження юридичної особи 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10)

(надалі за текстом – Товариство).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «28» квітня 2017 року о 10.30 за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 10.00 «28» квітня 2017 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 10.25 «28» квітня 2017 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: «24» квітня 2017 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань проекту порядку денного річних загальних зборів:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.
 5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
 6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
 9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
 10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
 11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств.
 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
 13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кенько Ганна Олександрівна; телефон для довідок: 050 864-76-55.
 • в день проведення річних загальних зборів Товариства – під час та у місці їх проведення 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кенько Ганна Олександрівна, телефон для довідок: 050 864-76-55.
 • Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,  представникам  акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2016 р.)

попередній (2015 р.)

Усього активів

242 432,4

242 425,8

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

242 429,5

242 424,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-63 193,8

-62 482,5

Власний капітал

216 806,2

217 517,5

Статутний капітал

280 000,0

280 000,0

Довгострокові зобов’язання

10,1

2,0

Поточні зобов’язання

25 616,1

24 906,3

Чистий прибуток (збиток)

-711,3

-78 500,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

280 000

280 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://38932276.smida.gov.ua/

Повідомлення оприлюднене в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 59 від 28.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кенько Ганна Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2017
(дата)