Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2016
Дата публікації 28.03.2016 13:18:22
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Юридична адреса* 84313, Донецька область, мiсто Краматорськ, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 10
Керівник* Кенько Ганна Олександрiвна - Генеральний директор. Тел: (050) 648-28-41
E-mail* kd@mako-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38932276,

місцезнаходження юридичної особи 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10)

(надалі за текстом – Товариство).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів Товариства: річні загальні збори Товариства будуть проведені «28» квітня 2016 року о 10.30 за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната).

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 10.00 «28» квітня 2016 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: 10.25 «28» квітня 2016 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: «22» квітня 2016 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
 4. Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік.
 5. Заслуховування звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.
 6. Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
 9. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
 10. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
 11. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств.
 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
 13. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні загальні збори Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Кенько Ганна Олександрівна; телефон для довідок: 050 864-76-55,
 • в день проведення річних загальних зборів Товариства – під час та у місці їх проведення 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 10, 302 кімната.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

(2015 р.)

попередній (2014 р.)

Усього активів

320 706,5

320 851,1

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

242 424,6

242 569,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

78 280,7

78 279,7

Нерозподілений прибуток

15 798,2

16 017,7

Власний капітал

295 798,2

296 017,7

Статутний капітал

280 000,0

280 000,0

Довгострокові зобов’язання

2,0

1,4

Поточні зобов’язання

24 906,3

24 832,0

Чистий прибуток (збиток)

-219,5

12 675,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

280 000

280 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

2

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.03.2016 року № 55 "Бюлетень. Цінні папери України".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

______________
(підпис)

Г.О. Кенько
(ініціали та прізвище керівника)

 

                       М. П.

28.03.2016р.
(дата)

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кенько Ганна Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2016
(дата)