Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2015
Дата публікації 19.02.2015 19:26:07
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Юридична адреса* 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 48
Керівник* Кенько Ганна Олександрiвна - Генеральний директор. Тел: (050) 648-28-41
E-mail* kd@mako-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38932276, місцезнаходження юридичної особи 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 48) (надалі за текстом – Товариство). 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів Товариства: позачергові загальні збори Товариства будуть проведені «16» березня 2015 року о 10.30 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 56а, 1 поверх (кімната для переговорів). 2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 10.00 «16» березня 2015 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 10.25 «16» березня 2015 року. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства: «10» березня 2015 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства. 3. Про зміну місцезнаходження Товариства. 4. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства України. 5. Про зміни в органах управління та контролю Товариства. 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 7. Про представництво інтересів Товариства як акціонера (учасника) інших господарських товариств та об’єднань підприємств. 8. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на позачергових Загальних зборах Товариства рішення. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові загальні збори Товариства, можна ознайомитися: – до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Черновола 25 (конференц-зал); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Кенько Ганна Олександрівна; телефон для довідок: 050 864-76-55, – в день проведення позачергових загальних зборів Товариства – під час та у місці їх проведення м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 56а, 1 поверх (кімната для переговорів). 6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13.02.2015 року № 26 Бюлетень "Цiннi папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кенько Ганна Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.02.2015
(дата)