Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.01.2014
Дата публікації 15.01.2014 18:20:05
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Юридична адреса* 83050, м.Донецьк, вул.Університетська, буд.48
Керівник* Козлітін Денис Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0623327983; 0505910727
E-mail* e.rutkovskaya@mako-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38932276, місцезнаходження юридичної особи 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 48).
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових Загальних зборів Товариства: позачергові Загальні збори Товариства будуть проведені «18» лютого 2014 року о 10.00 за адресою: 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 48, 12 поверх (кімната для переговорів).
3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: 09.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: 09.45.
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства: «12» лютого 2014 року (станом на 24 годину) затверджено датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про результати приватного розміщення акцій.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’заних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.
5. Про зміну умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на позачергових Загальних зборах Товариства рішення.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові Загальні збори Товариства, можна ознайомитися:
– до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 48, 12 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Козлітін Денис Олександрович; телефон для довідок: (062) 332-79-83.
– в день проведення позачергових Загальних зборів Товариства – з 08.00 до 09.00 за адресою: 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 48, 12 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Козлітін Денис Олександрович; телефон для довідок: (062) 332-79-83.
7. Повідомлення про проведення Бюлетень «Цінні папери України» Загальних зборів опубліковано: № 5 (3802) від 13 січня 2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Козлітін Денис Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.01.2014
(дата)