Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 20.12.2013
Дата публікації 20.12.2013 16:31:35
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Юридична адреса* 83050, м.Донецьк, вул.Університетська, буд.48
Керівник* Козлітін Денис Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0623327983; 0505910727
E-mail* e.rutkovskaya@mako-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва уповноваженого органу, що його прийняв: 20 грудня 2013 року, Загальні збори Товариства.
2. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): акції прості іменні в кількості 130 000,00 (сто тридцять тисяч) штук на суму 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок), приватний спосіб розміщення.
3. Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні, форма існування – бездокументарна.
4. Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додатково випуску акцій – на 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок) до 280 000 000,00 грн. (двісті вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Номінальна вартість акцій та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення: номінальна вартість складає 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) за одну акцію; розміщення акцій відбуватиметься за ціною, що дорівнює 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) за одну акцію. Ціна розміщення дорівнює ринковій вартості акцій, що затверджена Протоколом засідання Наглядової ради Товариства №3 від 18.11.2013 року на підставі Звіту про оцінку 1-ї (однієї) простої іменної акції ПРАТ «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА», код ЄДРПОУ 38932276, станом на 14.11.2013 року, підготовленого ТОВ «Східна консалтингова група» (сертифікат СОД №12166/11 від 08.07.2011 р.).
Інформація про можливість зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, до розміщення акцій відсутня.
5. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення:
Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення – 86,67 %;
Співвідношення загальної суми акцій емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення – 100 %.
6. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: проста іменна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи наступні: брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників), одержувати інформацію про діяльність Товариства, виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій, брати участь у розподілені прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій, на переважне придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, одержати у разі ліквідації Товариства частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства, реалізовувати інші права, встановлені Статутом Товариства та діючим в Україні законодавством.
7. Спосіб оплати цінних паперів: акції оплачуються виключно грошовими коштами в національній валюті України - гривні, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ПРАТ «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА».
8. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Грошові кошти в розмірі 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок), які планується залучити шляхом приватного розміщення 130 000 (сто тридцять тисяч) штук додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, Товариство планує інвестувати в придбання (організацію будівництва) нерухомого майна.
9. Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються: рішення про приватне розміщення акцій Товариства прийнято Загальними зборами Товариства, до складу яких увійшли акціонери Товариства. Акціонерами Товариства є виключно юридичні особи, які планують придбати весь обсяг акцій додаткової емісії, що складає 130 000 (сто тридцять тисяч) штук. Кількість акцій, яка буде придбана кожним акціонером, буде визначена з урахуванням вимог чинного законодавства щодо переважного права акціонера при додатковій емісії акцій.
10. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливості конвертації акцій не передбачено.
11. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття збитків ПРАТ «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Козлітін Денис Олександрович